FJÄRDE BUDET

Föregående

 4 

Följande
Visa aktning för din far och din mor.

Enligt Guds vilja har varje barn en far och en mor. De är värda särskild aktning, därför att de är våra föräldrar.

Det är föräldrarnas uppgift att ta vård om sina barn, så att de mår bra och får en god uppfostran. Föräldrarna skall också lära barnen att känna Gud och älska sina medmänniskor. Barnen i sin tur har både behov av och rätt till att kunna känna respekt för sina föräldrar.

Även om föräldrarna vill sina barns bästa, kan det hända att de i ord och gärning handlar kärlekslöst och orätt. Vi bör lyssna till våra föräldrar och respektera dem, även då vi fattar ett beslut som strider emot deras vilja. Budet förpliktar också vuxna att hedra sina föräldrar och sörja för dem.

I samhället finns myndigheter av skilda slag, som har fått rätt att utöva offentlig makt och som är skyldiga att skydda alla medborgare och ansvara för lag och rätt. En av Guds värdefullaste gåvor är ansvarsfulla myndighetspersoner. Viktigare än att lyda människor är det dock att vara trogen mot Gud.

När vi respekterar dem som har getts uppdraget att bestämma, visar vi att vi litar på Guds omsorg. Gud lovar att detta har goda följder också för oss.

Lyssna till din far, som gett dig livet, se inte ner på din gamla mor. (Ords. 23:22)
Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. (Ef. 6:1–4)

Visa aktning för din far och din mor.

VAD ÄR DET? SVAR:

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar eller förargar våra föräldrar och överordnade utan respekterar dem och tjänar dem, lyder, älskar och högt värderar dem.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 4 FöljandeInnehållsförteckning   Index   De tio buden