FÖRSTA BÖNEN

Föregående

 26 

Följande
Helgat varde ditt namn.

I bönen vänder vi oss till en helig Gud. Det är inte två jämbördiga parter som samtalar med varandra, utan det är den lilla människan som ödmjukar sig inför en stor och helig Gud.

Guds namn är ett uttryck för vem vi tror på och vem som är vår Gud. Vi tror inte på okända ödesmakter. I stället tror vi på en personlig Gud, som gör sig känd och som vi kan möta i tron.

Eftersom Gud är helig, är också hans namn heligt. Att helga Guds namn innebär att vi i alla sammanhang ger Gud äran och att vi tackar honom för allt vad han har gjort för oss.

Att Gud är helig betyder att vi är skyldiga att i tro och liv rätta oss efter hans ord. Vi döptes en gång i den treenige Gudens namn. Därför bör också hela vårt liv levas till Guds ära. I bönen Fader vår ber vi att Gud skall leda oss i allt vad vi säger och gör och att hans namn skall bli helgat bland alla folk.

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. (2 Mos. 20:7)
Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. (Jes. 42:8)
Ängeln sade till Josef: ”Maria skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt. 1:21)
Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. (1 Petr. 3:15)

Helgat varde ditt namn.

VAD ÄR DET? SVAR:

Guds namn är visserligen heligt i sig självt, men vi ber i denna bön att det skall hållas heligt också hos oss.

HUR SKER DET? SVAR:

Det sker när Guds ord lärs rent och klart, och vi som Guds barn lever heligt efter det. Till detta hjälp oss, käre Fader i himmelen! Men den som lär och lever annorlunda än Guds ord lär, han vanhelgar Guds namn hos oss. Bevara oss för det, himmelske Fader!

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 26 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Bönen Fader vår