Från redaktionskommittén

Denna katekes för Finlands evangelisk-lutherska kyrka har tillkommit till följd av ett initiativ till kyrkomötet, som därefter, den 7.5.1993, uppdrog åt biskopsmötet att göra ett förslag till en ny framställning av Den kristna läran.

Biskopsmötet gav vid sin vårsession år 1995 biskop Eero Huovinen i uppdrag att utarbeta ett textförslag.

I skrivprocessen, som sträckte sig över tre år, biträddes biskop Huovinen av teol. lic. Matti Poutiainen och redaktör Leena Huima. Dessa fungerade som sekreterare i den av biskopsmötet tillsatta referensgrupp som regelbundet kommenterade texten.

Texten överlämnades den 21.1.1998 till biskopsmötet, som med den som grund utarbetade ett förslag som framlades för kyrkomötet på hösten 1998. Biskop Erik Vikström hade översatt förslaget till svenska.

Kyrkomötet godkände efter några smärre ändringar förslaget den 12.11.1999. Den svenska översättningen hade bearbetats i en av konstitutionsutskottet tillsatt arbetsgrupp med kyrkomötesombudet Svante Österbacka som ordförande. Framställningen av den kristna läran skall kallas Katekes.

Katekesen har indelats i numrerade avsnitt i överensstämmelse med strukturen i Martin Luthers Lilla katekes. Lilla katekesen, som först utkom i Tyskland år 1529, är en av vår kyrkas bekännelseskrifter.

Varje avsnitt inleds med en förklarande text. Sedan följer bibelverser med anknytning till temat. Därefter kommer en svensk översättning av motsvarande avsnitt i Lilla katekesen. Vad trosbekännelsen beträffar är Luthers förklaringar placerade i slutet av varje huvudavsnitt.

RedaktionskommitténInnehållsförteckning   Index